POLITYKA PRYWATNOŚCI DANYCH SŁUCHACZY ENGLISH PERFECT

Aby wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zwanym dalej  – rozporządzeniem RODO oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1),  

jako strona Umowy o uczestnictwo w kursie językowym,  ENGLISH PERFECT  informuje iż:

1) Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest niezbędność tego przetwarzania do wykonania umowy o uczestnictwo w kursie językowym.

2)  Jako podmiot przetwarzający dane oświadczamy,  iż wyznaczyliśmy administratora bezpieczeństwa danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail biuro@englishperfect.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych.

3) Twoje dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania umowy, w szczególności :

  1. Imię i nazwisko, adres, telefon, adres e-mail, PESEL, nr dowodu osobistego – okres trwania umowy oraz okres  przechowywania   danych wynikający  z  Ustawy o podatku dochodowym  i Ustawy o podatku VAT;
  2. Imię i nazwisko, adres, – w okresie dłuższym gwarantującym możliwość  ustalenia uprawnień  do zniżek z tytułu  stażu nauki w szkole i historii  ukończonych kursów i   poziomów zaawansowania     lub     do momentu,  gdy wyrazisz skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania;

4) Twoje dane osobowe są  przekazywane jedynie do dostawcy rozwiązań informatycznych – dziennika elektronicznego, wyłącznie w związku z realizacją umowy i wyłącznie w zakresie danych kontaktowych, z pominięciem nr PESEL i nr dowodu osobistego, które to numery przechowywane są wyłącznie w formie papierowej jako zawartość  umowy,  niszczonej  po okresie podanym w pkt. 3a.

5) Jako podmiot przetwarzający dane oświadczamy, iż osobom przez nas zatrudnionym przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych zostały nadane upoważnienia i przekazane polecenia do przetwarzania danych osobowych oraz, że osoby te zostały zapoznane z przepisami o ochronie danych osobowych, z odpowiedzialnością za ich nieprzestrzeganie, zobowiązały się do ich przestrzegania oraz do bezterminowego zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych i sposobów ich zabezpieczenia.

6) Jako podmiot przetwarzający dane  zobowiązujemy się stosować środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczenie powierzonych do przetwarzania danych osobowych, w szczególności zabezpieczyć je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa, oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

7) Podmiot przetwarzający oświadcza, że zastosowane do przetwarzania powierzonych danych systemy informatyczne spełniają wymogi obowiązujących przepisów.

8) Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do ich przenoszenia. Przysługuje Ci ponadto prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu z przyczyn uzasadnionych Twoją szczególną sytuacją.

9) Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO.

Polityka dotycząca wykorzystania cookies
w witrynach internetowych English Perfect

 

Niniejsza Polityka określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez ENGLISH PERFECT Yearwood & Góralczyk Sp.J. z siedzibą w Olsztynie.

I. Definicje

Administrator – firma ENGLISH PERFECT Yearwood & Góralczyk Sp.J., z siedzibą w Olsztynie (10-082) ul. Warszawska 36,
Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
Cookies Własne – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenach www.englishperfect.pl, www.englishperfect.com.pl,www.englishperfect.eu.
Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

2.1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
2.2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

1.1. Konfiguracji serwisu
1.1.1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
1.1.2. rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
1.1.3. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;
1.1.4. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
1.1.5. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

1.2. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
1.2.1. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
1.2.2. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
1.2.3. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

1.3. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
1.3.1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

1.4. Zapamiętania lokalizacji użytkownika
1.4.1. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

1.5. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
1.5.1. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

1.6. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

2.1. Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
2.1.1. Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

2.2. Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
2.2.1. Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies
1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.